Perioada de desfășurare a concursului : 

Subscrisa, Indra Group S.R.L., cu sediul în București, Str. Serg. Lățea Gh., nr. 4, bl. C59. sc. 2, ap. 103, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1646/2007, având cod fiscal RO20830475, reprezentată legal prin Ivana Ciprian Valentin, adoptăm prezentul regulament, în următoarele condiții:

Organizatorul

Organizatorul Concursului este Indra Group S.R.L. cu  sediul în București, Str. Serg. Lățea Gh., nr. 4, bl. C59. sc. 2, ap. 103, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1646/2007, având cod fiscal RO20830475, numit în cele ce urmează Organizatorul.

Participarea la acest Concurs implică acceptarea de către participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare Regulament), precum și obligativitatea respectării acestuia de către toți participanții.

Regulamentul, precum și detaliile Concursului, sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant prin transmiterea unui e-mail la adresa office@indragroup.ro, precum și prin consultarea site-ului www.agri.shop, pe toată perioada Concursului.

Prezentul Concurs este organizat și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea loteriilor publicitare așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare și are drept scop promovarea tuturor produselor pe care organizatorul le oferă clienților săi.

Participanților la concurs nu le este impusă în contrapartidă nicio altă cheltuială directă sau indirectă, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare.

Locul de desfășurare a Concursului

Concursul este organizat și se va desfășura pe teritoriul României. 

Durata Concursului

Concursul se desfășoară în perioada 15 aprilie – 31 mai 2021, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook Agri.Shop si pe www.agri.shop.

Condiții de participare

La Concurs poate participa orice cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, care la data înscrierii a împlinit vârsta de 18 ani.

Nu au dreptul de a participa la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soții sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv.

Modul de desfășurare a Concursului

Mecanismul Concursului  constă în două opțiuni oferite participanților:

 1. Clienții pot completa în magazinele Agri.Shop un talon de participare pe care vor trece, numele și prenumele, numărul de telefon, numărul bonului fiscal de achiziție (valoarea bonului trebuie să fie de minimum 50 lei), magazinul Agri.Shop care a emis bonul fiscal și adresa de email (daca există);

 2. Clienții pot participa pe pagina de Facebook Agri.Shop prin parcurgerea următorilor pași în ordine indicată mai jos: accesarea link-ului din postările referitoare la Concurs si completarea urmatoarelor date: numele și prenumele, numărul de telefon, numărul bonului fiscal de achiziție (valoarea bonului trebuie să fie de minimum 50 lei), magazinul Agri.Shop care a emis bonul fiscal și adresa de email (daca exista).

Prin înscrierea la concurs, participanții pot opta să fie înscriși la newsletter-ul organizatorului si să fie instiintati de ofertele comerciale ale organizatorului. Adresa de e-mail oferită va fi folosită la trimiterea noutăților și ofertelor lunare sau săptămânale. Utilizatorul va putea să se dezaboneze în orice moment sau sa își schimbe preferințele, contactându-ne la adresa office@indragroup.ro.

Vor fi considerate ca fiind înscrieri valide doar cele efectuate în perioada 15 aprilie – 31 mai 2021 (inclusiv), înregistrate conform procedurii menționate la aliniatul precedent. 

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere valabilă.

Participanții vor fi incluși într-o tragere la sorți, aceeași persoană putând participa o singură dată la tragerea la sorți ce se va desfășura după încheierea Concursului, in data de 15.06.2021.

Câștigătorii extrași prin tragerea la sorți prin intermediul unui algoritm electronic de tip random vor fi contactați de reprezentații Organizatorului pentru validarea participării la această promoție și obținerea acordului pentru primirea premiului corespunzător și vor fi anunțați pe pagina de Facebook Agri.Shop si pe www.agri.shop. 

Câștigătorii vor trebui să ofere date de identificare valide pentru a putea intra în posesia premiului.

Premii

Premiile oferite de Organizator participanților desemnați câștigători ai Concursului în urma tragerii la sorți sunt după cum urmează (denumite în continuare în mod colectiv Premii și în mod individual Premiul):

Premiul 1 – Motosapatoare RURIS 918 ACC x 1 buc, in valoare de 5.499 lei. 

Premiul 2 – Voucher de cumparaturi valabil doar in magazinele Agri.Shop in valoare de 100 lei x 50 buc.

Valoarea totala a premiilor oferite este de 10.499 lei.

Premiile se vor acorda, prin tragere la sorți, conform condițiilor specificate în prezentul Regulament.

Desemnarea câștigătorilor

Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin tragere la sorți, în data de 15.06.2021.

Rezultatele vor fi aduse la cunoștința participanților prin publicarea pe pagina de Facebook Agri.Shop si pe www.agri.shop. 

Tragerea la sorți se va face prin metode electronice, prin intermediul unui algoritm electronic de tip random, fără posibilitatea intervenției umane în algoritmul de selectare a câștigătorilor.

În urma tragerii la sorți a Premiilor, comisia de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câștigătorilor.

Pentru acordarea Premiilor, în cadrul tragerii la sorți se vor desemna în ordinea extragerii 1 nume corespunzător Premiului 1 si 50 de nume corespunzătoare Premiului 2. Astfel, pentru fiecare premiu descris la capitolul Premii al prezentului Regulament se va extrage 1 (un) câștigător si 50 (cincizeci) câștigători.

Primul nume extras va fi câștigătorul Premiului 1, următoarele 50 de nume fiind câștigătoarele Premiului 2.

În cazul în care oricare dintre câștigătorii la prima extragere nu poate fi contactat (inclusiv telefonic) sau nu contactează reprezentanții Organizatorului în termen de 48 ore de la publicarea rezultatelor extragerii, premiile vor fi redistribuite corespunzător unor câștigători de rezervă, în ordinea în care aceștia vor fi extrași, utilizand aceeasi aplicatie tip random de mai sus. Câștigătorii de rezervă vor fi extrasi in data de 18.06.2021, dupa trecerea celor 48 de ore de la publicarea si validarea câștigătorilor primei extrageri.

Acordarea premiilor

Organizatorul va contacta participantul selectat ca fiind câștigător la numărul de telefon indicat sau la adresa de email indicată in momentul inscrierii in Concurs, în ziua în care s-a efectuat tragerea la sorți precum si pe parcursul a 48 de ore de la momentul organizării extragerii, pentru a-i furniza detalii despre modalitatea în care poate intra în posesia Premiului și despre condițiile necesare pentru acordarea Premiului conform prezentului Regulament.

În cazul în care nu se va putea intra în contact direct cu participantul câștigător prin intermediul telefonului sau a informării electronice transmise pe adresa de e-mail furnizate sau în cazul în care titularul adresei de e-mail câștigătoare nu contactează reprezentanții Organizatorului în termen de 48 de ore de la momentul extragerii, atunci participantul va fi declarat necâștigător și se va trece la contactarea prin telefon sau poșta electronică a participanților câștigători de rezerva, în ordinea extragerii acestora, precum și la publicarea numelor acestora pe pagina de Facebook Agri.Shop si pe www.agri.shop.

Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător în situația în care Participantul câștigător nu răspunde la telefonul de contact / email-ului prin care este informat cu privire la rezultatul extragerii sau în situația în care în urma afișării rezultatelor extragerii pe pagina de Facebook Agri.Shop nu contactează reprezentații Organizatorului la nr. de tel. 0767.979.888 sau pe adresa de e-mail office@indragroup.ro în termenele menționate în prezentul Regulament.

Dacă participantul câștigător nu îndeplinește condițiile de participare/acordare a premiilor, este descalificat, sau în cazul în care refuză să intre în posesia premiului, în termen de 48 de ore de la desemnarea câștigătorilor inițiali, Organizatorul va acorda premiul Participanților câștigători de rezervă, în ordinea extragerii, conform procedurii de acordare descrise în prezentul Regulament. 

Activitatea de contactare a Participanților câștigători de rezervă va dura pană la data de 18.06.2021 conform procedurii de acordare descrise în prezentul Regulament.

Participantul câștigător consimte ca numele său și Premiul acordat să fie făcute publice: 

 • pe pagina web a Organizatorului cu adresa www.agri.shop 

 • pe pagina de Facebook Agri.Shop 

în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii.

Premiile acordate vor fi expediate de către Organizator prin serviciul de curierat, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior procesului de validare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data validării câștigătorilor.

Condiții de acordare a premiilor

Premiile vor fi acordate Participanților câștigători daca aceștia îndeplinesc toate condițiile de mai jos:

 • Participantul câștigător a furnizat prin intermediul taloanelor de participare puse la dispozitie de Organizator si/sau prin intermediul site-ului www.agri.shop si/sau prin intermediul paginii de Facebook Agri.Shop urmatoarele date: nume si prenume, nr.bon aferent unei cumparaturi de minim 50 lei emis de magazinele Agri.Shop, magazinul Agri.Shop care a emis bonul fiscal, telefon si adresa de email (daca este cazul), în perioada de desfășurare a Concursului.

 • Participantul câștigător nu a fost declarat descalificat, ca urmare a nerespectării prezentului Regulament;

 • Participantul câștigător a fost de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

 • Comunicarea cu Participantul câștigător a fost posibila în termenele menționate în prezentul Regulament;

 • Participantul câștigător a furnizat telefonic sau pe adresa de email a Organizatorului, informațiile necesare pentru a intra în posesia premiului. 

 • Participantul câștigător are vârsta de peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data înscrierii în concurs.

Un Participant poate fi desemnat câștigător al unui singur Premiu indiferent de numărul de taloane/înscrieri cu care a participat la Concurs.

Răspundere

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul oricărei situații ce determina imposibilitatea participării la Concurs ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor online, ca de exemplu, dar fără a se limita la: neîncărcarea rețelei sau a paginilor de concurs, imposibilitatea abonării la newsletter sau a utilizării paginii de Facebook a Organizatorului, furtul adresei de e-mail, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

Indra Group S.R.L., cu sediul în București, Str. Serg. Lățea Gh., nr. 4, bl. C59. sc. 2, ap. 103, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1646/2007, având cod fiscal RO20830475, reprezentată legal prin Ivana Ciprian Valentin (denumita in continuare “Operatorul”), 

Persoana de contact: Adina Daczo telefon: 0786.737.044, email: support.marketing@farmbee.ro, adresă de corespondență: Calea Rahovei nr.266-268, Corp 2, Et.3, Camera 35, sector 5, Bucuresti.

B. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanți:

Nume si prenume

Telefon

Email

Pentru câștigători:

CNP

Adresa de livrare

Semnătura (pe procesul verbal de predare-primire premiu).

*CNP-ul se va solicita in vederea îndeplinirii de către Organizator a obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal.

C. Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în vederea:

(i) organizării și desfășurării Concursului, cuprinzând și publicarea datelor câștigătorilor, conform informațiilor incluse in Regulament;

(ii) desemnării, contactării si validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii și expedierii premiilor si îndeplinirii obligațiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

(iv) promovării viitoare a produselor si serviciilor oferite de Organizator (în scop de marketing).

D. Temeiurile juridice ale prelucrării

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimțământului persoanei vizate, prin acceptarea de către persoana vizata a Regulamentului Oficial al Campaniei „Gradinarul iscusit”, precum și în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce revin Operatorului (în cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucrează în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului”).

E. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite persoanelor împuternicite de Operator, partenerilor acestuia, precum și autorităților, în cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare sau de contractele încheiate.

F. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 2 ani.

Datele cu caracter personal ale Participanților care si-au dat consimțământul pentru prelucrarea acestora in scop de marketing vor fi stocate timp de 2 ani.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atât cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunând Împuternicitului / Împuterniciților obligații similare.

G. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile si transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal 

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționare anterior fie apelând numărul de telefon 0767.979.888, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa office@indragroup.ro.

H. Protecția datelor cu caracter personal aparținând minorilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani. În situația în care Operatorul/ un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse / distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârstă mai mica de 18 ani, Operatorul va șterge / distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare. 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obliga sa impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

J. Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta informare oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si / sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.  

K. Alte prevederi 

În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirma că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei şi ca au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

Modificarea Regulamentului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda / întrerupe / prelungi oricând desfășurarea acestui concurs, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunoștința publicului înainte de data la care va intra în vigoare printr-un act adițional la prezentul Regulament care va fi publicat pe pagina web a Organizatorului, precum și pe pagina Facebook a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Până la data unei eventuale modificări a Concursului, Organizatorul va respecta condițiile stipulate în prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asuma niciun fel de răspundere pentru lipsa de informare a Participanților cu privire la modificările prezentului Regulament, cât timp acestea sunt afișate pe pagina web sau Facebook.

Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează sa producă efecte la data publicării lor pe paginile de internet și Facebook ale Organizatorului, în secțiunile dedicate Concursului.

Publicarea Regulamentului

Prezentul Regulament de participare / desfășurare poate fi consultat pe pagina de web a Organizatorului la adresa www.agri.shop si pe pagina de Facebook Agri.Shop.

Participarea

Participarea la Concurs implică acordul Participanților câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

Reclamații si litigii

Orice reclamație care are legătură cu desfășurarea concursului va fi adresata în scris Organizatorului, la adresa de e-mail office@indragroup.ro, în termen de maxim 24 de ore de la data la care s-a produs evenimentul reclamat dar nu mai târziu de 24 de ore de la data anunțării câștigătorilor finali.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta lucru nu va fi posibil, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din București.

Taxe, impozite și alte cheltuieli

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natura în legătură cu acestea revenind în exclusivitate câștigătorilor.

Indra Group S.R.L.

Prin administrator 

Ivana Ciprian Valentin